Νομοθεσία

Προεδρικό Διάταγμα – Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης / Πρόγραμμα Καλλικράτης / Νόμος 3852/2010