Σκοποί και Στόχοι

Οι Σκοποί και Στόχοι της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας είναι οι ακόλουθοι:

 1. Η συνεργασία των Δήμων μελών της ΠΕΔ Θεσσαλίας.
 2. Η προαγωγή του θεσμού του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης.
 3. Η έρευνα και μελέτη ζητημάτων σχετικών με την τοπική αυτοδιοίκηση και την τοπική ανάπτυξη.
 4. Η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών επί γενικών και ειδικών ζητημάτων, σχετικών με την αποστολή και το έργο των δήμων.
 5. Η συστηματική ενημέρωση και επιμόρφωση ττου προσωπικού και των μελών, των οργάνων των δήμων.
 6. Η συνεργασία με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας και άλλους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και την προώθηση των ζητημάτων που τους αφορούν.
 7. Η συνεργασία με όργανα και φορείς της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και χωρών.
 8. Η συνεργασία με φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, αποκέντρωσης και ανάπτυξης.
 9. Η συμμετοχή της στα πάσης φύσεως όργανα και φορείς με εκπροσώπους της σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
 10. Τον προγραμματισμό, υποστήριξη και συντονισμό δράσεων για την αναβάθμιση της θέσης και του ρόλου του προσωπικού των δήμων και των μελών των αιρετών οργάνων καθώς και για την αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων.
 11. Την ενίσχυση και υποστήριξη των πρωτοβουλιών που ενδυναμώνουν την αποκέντρωση, και την τοπική ανάπτυξη των υπηρεσιακών μονάδων.
 12. Την ανάληψη δράσεων και ενεργειών για τη βελτίωση της ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή.

Τέλος η ΠΕΔ Θεσσαλίας μπορεί να εκδίδει βιβλία και έντυπα με αντικείμενο θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.