Προφίλ

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Θεσσαλίας, είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) και εδρεύει στην πόλη της Λάρισας, που είναι η έδρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Τα γραφεία της έδρας στεγάζονται σε ιδιόκτητους χώρους στην Πανός 14, στον 4ο όροφο στο κέντρο της πόλης.

Η ΠΕΔ Θεσσαλίας σύμφωνα με το Ν. 3852 (Αριθμός Φύλλου 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και συγκεκριμένα με το Άρθρο 282 του παρόντος καθώς και με το Π.Δ. 75/22-8-2011 Αρ. Φύλλου 182 «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος» διαδέχτηκε τις 4 πρώην Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) Νομού Καρδίτσας, Μαγνησίας, Λάρισας και Τρικάλων.

Η ΠΕΔ έχει ως σκοπό την οργανωμένη συνεργασία, προαγωγή κοινών σκοπών και εκπροσώπηση των 25 Δήμων της Περιφέρειας Θεσσαλίας που είναι οι εξής: Αγιάς, Αλμυρού, Αλοννήσου, Αργιθέας, Βόλου, Ελασσόνας, Ζαγοράς – Μουρεσίου, Καλαμπάκας, Καρδίτσας, Κιλελέρ, Λαρισαίων, Λίμνης Πλαστήρα, Μουζακίου, Νοτίου Πηλίου, Παλαμά, Πύλης, Ρήγα Φεραίου, Σκιάθου, Σκοπέλου, Σοφάδων, Τεμπών, Τρικκαίων, Τυρνάβου, Φαρκαδόνας και Φαρσάλων.

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας υπεισέρχεται, αυτοδικαίως, σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πρώην ΤΕΔΚ, περιλαμβανομένης και της ένταξης του προσωπικού της.

Η Διεύθυνση των υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

  • ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
  • ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Στο πλαίσιο των δύο προηγούμενων Τμημάτων λειτουργούν αποκεντρωμένα Γραφεία που είναι εγκατεστημένα στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας, Μαγνησίας, Τρικάλων και εξυπηρετούν τους Δήμους ενός νομού καθώς και το Τοπικό Παράρτημα της Π.Ε.Δ. στο νομό.

Η λειτουργία των αποκεντρωμένων Γραφείων εποπτεύεται από τον Πρόεδρο του Τοπικού Παραρτήματος της Π.Ε.Δ.. Σε υπηρεσιακό επίπεδο τα αποκεντρωμένα Γραφεία υπάγονται διοικητικά στα αντίστοιχα Τμήματα της κεντρικής υπηρεσίας της Π.Ε.Δ..

Τα όργανα της Π.Ε.Δ. ορίζονται από το Π.Δ. 75 / 11 και είναι:

  •  Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ)
  •  Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ)
  •  Η Εκτελεστική Επιτροπή (ΕΕ)
  •  Ο Πρόεδρος
  •  Το Εποπτικό Συμβούλιο

Αποκεντρωμένα όργανα της Π.Ε.Δ. είναι τα Τοπικά Παραρτήματά της, τα οποία λειτουργούν στα πλαίσια αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και μεριμνούν για την επίτευξη του σκοπού της Π.Ε.Δ. σε επίπεδο νομού, καθώς και για την καλύτερη συνεργασία των μελών της.

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Παραρτήματος εποπτεύει τη λειτουργία του Παραρτήματος, την άσκηση των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν στο Παράρτημα με απόφαση του ΔΣ της Π.Ε.Δ. και τη λειτουργία των αποκεντρωμένων Γραφείων της Π.Ε.Δ. στο νομό.

Η Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ αποτελείται από τους εκπροσώπους των Δήμων της Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Οι 125 εκπρόσωποι που την απαρτίζουν, είναι οι 25 δήμαρχοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας και 100 δημοτικοί σύμβουλοι που εκλέγονται από τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων της Περιφέρειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ αποτελείται από 21 μέλη, εκ των οποίων 12 είναι Δήμαρχοι και 9 Δημοτικοί σύμβουλοι. Τα μέλη αυτά εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

Η Εκτελεστική Επιτροπή εκλέγεται από το Δ.Σ., είναι πενταμελής και σκοπός της είναι η επεξεργασία θεμάτων και η εισήγησή τους προς συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Εποπτικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, είναι τριμελής και ασκεί οικονομικό έλεγχο στις οικονομικές δραστηριότητες της ΠΕΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.

Πρόεδρος της ΠΕΔ είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία όλων των οργάνων ακολουθεί τη Δημοτική περίοδο.

Ο ρόλος που διαδραματίζει η ΠΕΔ ως συλλογικό όργανο της Τ.Α. είναι:

  • Πολιτικός Ρόλος
  • Υποστηρικτικός Ρόλος
  • Αναπτυξιακός Ρόλος

Η ΠΕΔ έχει ως σκοπό τη μονιμότερη και οργανωμένη συνεργασία των Δήμων της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την πραγματοποίηση των κοινών τους σκοπών και για την προαγωγή της Δημοτικής Διοίκησης, την έρευνα και την μελέτη θεμάτων των Δήμων, καθώς και την συγκέντρωση και την παροχή στοιχείων και πληροφοριών για γενικά και ειδικά ζητήματα.

Οι σκοποί της ΠΕΔ προκύπτουν και από το άρθρο 1 του Π.Δ. 75/2011.

Τέλος, οι δραστηριότητες της ΠΕΔ προκύπτουν από το Πρόγραμμα Δράσης αυτής.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε : ΟΥΕ ΠΕΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ