Πρόγραμμα δράσης ΠΕΔ Θεσσαλίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2020

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

 1. Αναβάθμιση του θεσμικού ρόλου της ΠΕΔ Θεσσαλίας μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες και πρωτοβουλίες που θα αναδεικνύουν την ΠΕΔΘ ως απαραίτητο όργανο για την διεκπεραίωση σημαντικών υποθέσεων στην Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού.
 2. Υποστήριξη και ανάδειξη του Αναπτυξιακού ρόλου της Α/θμιας Αυτοδιοίκησης με την προώθηση δράσεων που θα στοχεύουν σε διαδημοτικές συνεργασίες, συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, μέσα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις.
 3. Ενίσχυση και υποστήριξη πρωτοβουλιών που ενδυναμώνουν την αποκέντρωση, την τοπική ανάπτυξη και τοπική οικονομία.
 4. Υποστήριξη των ΟΤΑ Α’ βαθμού και των οργάνων της ΠΕΔ σε ζητήματα θεσμικού πλαισίου, οργάνωσης, ανάπτυξης και οικονομίας με στόχο την επίτευξη τεκμηριωμένου πλαισίου διεκδίκησης προς τα ανώτερα θεσμοθετημένα όργανα.
 5. Υποστήριξη των ΟΤΑ σε θέματα προετοιμασίας στο νέο ΕΣΠΑ, για όλες τις δράσεις που αφορούν στην ΤΑ. και ενέργειες που θα αποσκοπούν στην εμπλοκή της Α/θμιας Αυτ/σης στο σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ.
 6. Συνεργασίες της ΠΕΔ Θεσσαλίας με τους αρμόδιους φορείς για ενέργειες που αφορούν στην αντιμετώπιση φαινομένων κλιματικής αλλαγής αλλά και για τη διαχείριση του περιβάλλοντος.
 7. Συνέργειες για την ενίσχυση της κοινωνικής μέριμνας και των μέτρων για τη φτώχια, την υγεία, την παιδεία, το προσφυγικό-μεταναστευτικό.
 8. Συνέργειες για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας

 

ΔΡΑΣΕΙΣ

 1. Καταγραφή, ιεράρχηση των προβλημάτων των Δήμων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αξιολόγηση αυτών και αναζήτηση λύσεων.
 2. Διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, εκδηλώσεων προκειμένου να αναλύονται τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και το περιβάλλον.
 3. Επιμόρφωση αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων με προγράμματα κατάρτισης σε θέματα που άπτονται το θεσμικό πλαίσιο της Τ.Α.
 4. Εμπλουτισμός και συνεχής ενημέρωση της ιστοσελίδας της ΠΕΔ
 5. Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη βέλτιστη συνεργασία και ενδοεπικοινωνία με Δήμους της Περιφέρειας Θεσσαλίας και την ΚΕΔΕ.
 6. Διεκδίκηση για τη συμμετοχή της ΠΕΔ Θεσσαλίας στο σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ με τη συμμετοχή εκπροσώπων της στις αρμόδιες επιτροπές.
 7. Ενέργειες της ΠΕΔ Θεσσαλίας για την πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση της Α/θμιας Αυτ/σης σε σχέση με τις εξελίξεις του προσφυγικού και μεταναστευτικού ζητήματος.
 8. Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη των Δήμων σε όλα τα ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία αλλά στις αναπτυξιακές δράσεις τους
 9. Σύσταση θεματικών επιτροπών και αντιστοίχιση με τις θεματικές επιτροπές της ΚΕΔΕ
 10. Δράσεις για την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου και της τουριστικής προβολής της Θεσσαλίας (εκθέσεις, έντυπα, εκδηλώσεις κλπ.)
 11. Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα και διακρατικές συνεργασίες με στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών.
 12. Συνεδριάσεις του Δ.Σ. της ΠΕΔ Θεσσαλίας και υλοποίηση ημερίδων στις 4 Π.Ε. της Θεσσαλίας