Προκηρύξεις

2η Διακήρυξη Δημοπρασίας Αεροσκάφους

Δ/νση: Πανός 14, Λάρισα
Τηλ.:2410259757
Λάρισα 14/3/2013
Αρ. Πρωτ.: 407

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ Θεσσαλίας, σε συνέχεια των αριθμ. 77/2012 και 9/2013 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία.


Η Π.Ε.Δ Θεσσαλίας είναι αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος δύο μονοκινητηρίων αεροσκαφών τύπου CESSNA, και δη 1) ενός μοντέλου 172N έτους κατασκευής 1979 και 2) ενός μοντέλου 172P, έτους κατασκευής 1982 με όλα τα συστατικά και χαρακτηριστικά τους τα οποία περιγράφονται ως ακολούθως:

1) CESSNA 172N SX-APR

Year of construction: 1979

Aircraft: total time 6.069

24 Volt

Engine: Lycoming O-320-H2AD 160 hp

T.T.S.O. 1.268

Time remaining 732

Last O/H: 12/1998

Prop O/H: 04/04/2011

Exterior: White with blue and silver strips 8/10

Interior: 8/10

Avionics: VHF/NAV/COM BENDIX KING 175B-KI 203

ATC TNDR MODE C: BENDIX KING KT 76A

ADF

GPS GARMIN 100

Long range tanks 6 hours

2) CESSNA 172P SX-AXL

Year of construction: 1982

Airframe Total Time: 6.171,5

Engine: T.S. O/H 210,2 LAST O/H 1/2009

Time remaining 1.789,8

Prop T.S. O/H 50 LAST O/H 4/2012

A.R.C. UNTI L 14-6-2013

MOGAS S.T.C.

NAV/COM 1 KING 155 T.S.0

NAV/COM 2 KING 155 T.S. 0

TNDR VT 02 MODE S

E.L.T. CANNAD 406

Interior: 7/10

Exterior: 7/10

Full IFR (Aircraft 1)

Τα εν λόγω αεροσκάφη, εκθέτει η Π.Ε.Δ Θεσσαλίας προς πώληση με τους κάτωθι όρους :

Άρθρο 1ο

Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στην έδρα της Π.Ε.Δ Θεσσαλίας στη Λάρισα, επί της οδού Πανός, αριθμός 14, στην αίθουσα συνεδριάσεων, στις 29 Μαρτίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 έως 14:00.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από την αρμόδια Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 77/2012 απόφαση του Δ.Σ. και αποτελείται από τους κάτωθι :

1. Μαλάκο Νικόλαο, Δήμαρχο Τυρνάβου και μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Θεσσαλίας,

2. Σαμουρέλη Κωνσταντίνο, Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Λαρισαίων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Θεσσαλίας και

3. Καλαμπαλίκη Κωνσταντίνο, Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Λαρισαίων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Θεσσαλίας.

Άρθρο 2ο

Πρώτη προσφορά τιμήματος ορίζεται δια το μεν πρώτο αεροσκάφος το ποσό των σαράντα χιλιάδων πεντακοσίων [40.500,00] ευρώ , δια το δε δεύτερο εξ αυτών το ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων [49.500,00] ευρώ.

Άρθρο 3ο

Για να πάρει κανείς μέρος στην δημοπρασία οφείλει να καταθέσει στην υπηρεσία της ΠΕΔ Θεσσαλίας (Πανός 14 – Λάρισα, τηλ. 2410259757) έως τις 28/3/2013 και ώρα 14:30 τα κάτωθι στοιχεία: α) ως εγγύηση είτε σε μετρητά είτε γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή μιας εκ των αναγνωρισμένων τραπεζών, ποσό 2.500 ευρώ, δια κάθε ένα αεροπλάνο, για την διασφάλιση ότι θα καταβάλει την τιμή της προσφοράς του σε περίπτωση κατακυρώσεως του πλειστηριασμού σε αυτόν. Το άνω ποσό θα επιστραφεί σε αυτόν με την κατακύρωση του πλειστηριασμού σε άλλο πλειοδότη ή θα συμψηφισθεί με το τίμημα της πώλησης σε περίπτωση που θα κατακυρωθεί σε αυτόν ο πλειστηριασμός και θα καταπέσει υπέρ της ΠΕΔ σε περίπτωση που κατακυρωθεί σε αυτόν ο πλειστηριασμός και αυτός εντός της ορισθείσης προθεσμίας δεν καταβάλει το τίμημα και β) αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερόμενου.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο (Εταιρεία, Συνεταιρισμός κ.λ.π.), ο εκπρόσωπός του ή ο εμφανισθείς αντιπρόσωπος, πρέπει να προσκομίζει νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο της συστατικής πράξης ή του καταστατικού, καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο των τυχών τροποποιήσεων αυτού και πιστοποιητικό περί μη λύσεως και πτωχεύσεως.

Άρθρο 4ο

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν την έναρξη του διαγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει για το σκοπό αυτό, νόμιμο πληρεξούσιο, άλλως θεωρείται ότι μετέχει για λογαριασμό αυτού του ιδίου. Στις περιπτώσεις αυτές, εάν η εγγύηση δεν καταβάλλεται σε μετρητά, η εγγυητική επιστολή που καταθέτει ο πληρεξούσιος πρέπει να έχει εκδοθεί στο όνομα του εντολέα του (αντιπροσωπευόμενου) και εάν έχει εκδοθεί στο όνομα του εντολοδόχου , τότε αυτός υποβάλει δήλωση προσωπικής εγγυήσεως και μέχρις του άνω ποσού των 2.500 ευρώ παραιτούμενος της ενστάσεως διζήσεως και ευθυνόμενος ως πρωτοφειλέτης .

Άρθρο 5ο

Μετά την έναρξη της διαδικασίας του πλειστηριασμού καθενός εκ των δύο αεροσκαφών που αναφέρονται στη διακήρυξη της δημοπρασίας γίνονται δεκτές δηλώσεις συμμετοχής, με την τήρηση των όρων του παρόντος και μέχρις της τελικής κατακυρώσεως .

Άρθρο 6 ο

Μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης κάθε δημοπρασίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν και έχουν δικαίωμα να εξετάζουν τα αεροσκάφη που αναφέρονται στη διακήρυξη.

Με τη συμμετοχή τους στη δημοπρασία αποδέχονται: α)ότι έχουν εξετάσει τα προς δημοπράτηση αεροσκάφη και τα έχουν βρει της απόλυτου αρεσκείας τους, β)ότι γνωρίζουν πολύ καλά το είδος, την ποιότητα και την κατάσταση των δημοπρατουμένων αεροσκαφών, γ)ότι είναι κατάλληλα για τον σκοπό που τα προορίζουν, δ)ότι γνωρίζουν που ακριβώς βρίσκονται αυτά και δηλώνουν ότι έχουν εξασφαλισμένα τα μέσα και τον τρόπο της έγκαιρης μεταφοράς τους και ότι παραιτούνται από κάθε δικαιώματος για ακύρωση, υπαναχώρηση, αναστροφή της αγοραπωλησίας, μείωση της τιμής του εκπλειστηριάσματος, καθώς και από κάθε αξίωσή τους για αποζημίωση εξ αιτίας φανερών ή κρυμμένων ελαττωμάτων των αεροσκαφών ή ιδιοτήτων που λείπουν.

Μετά το τέλος της δημοπρασίας απαγορεύεται η εξέτασή των αεροσκαφών.

Η Π.Ε.Δ δεν ευθύνεται απέναντι στον αγοραστή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το προς πώληση αεροσκάφος, ούτε υποχρεώνεται από τον λόγο αυτό στην επιστροφή ή μείωση του τιμήματος .

Άρθρο 7ο

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη. Σε περίπτωση αθετήσεως της προσφοράς του , τότε καταπίπτει η δοθείσα εγγύηση σε βάρος του και η ΠΕΔ κρίνει εάν και κατά πόσο θα δεχθεί την δεύτερη προσφορά σε περίπτωση που αυτή είναι μεγαλυτέρα της τιμής της πρώτης προσφοράς ή θα προχωρήσει σε νέο πλειστηριασμό.

Άρθρο 8ο

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας ή της καθυστέρησης της έγκρισης αυτών από τα αρμόδια όργανα.

Άρθρο 9ο

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται σε 5 ημέρες, από τον πλειστηριασμό, ή σε περίπτωση χορηγήσεως προθεσμίας από την ΠΕΔ μέχρις της λήξεως της προθεσμίας αυτής να προσέλθει για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει κατατεθεί καταπίπτει υπέρ της Π.Ε.Δ.

Άρθρο 10ο

Η Π.Ε.Δ δεν ευθύνεται έναντι του αγοραστού για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα προς πώληση αεροσκάφη. Η συμμετοχή και μόνο στη δημοπρασία σημαίνει ότι έλαβε γνώση της πραγματικής κατάστασης εκάστου και αποδέχεται αυτήν.

Άρθρο 11ο

Η διακήρυξη θα τοιχοκολληθεί στον χώρο ανακοινώσεων της έδρας της Π.Ε.Δ, θα δημοσιευθεί σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές ή οικονομικές εφημερίδες των Αθηνών, που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη την χώρα και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας, που εκδίδεται στην έδρα της εταιρίας, θα αναρτηθεί τέλος στην ιστοσελίδα της Π.Ε.Δ.

Περισσότερα