Προκηρύξεις

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας

Αριθ. Πρωτ. 883

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 75/2011 (Φ.Ε.Κ. Α’ 182/22-8-2011) «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 31 Ν. 3274/04 (Φ.Ε.Κ. 195/19-10-2014) Ειδικοί Συνεργάτες ΚΕΔKΕ-ΤΕΔΚ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πρόσληψη με επιλογή ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας.

Ως τυπικά προσόντα ορίζονται:

 1. Η κατοχή πτυχίου ή διπλώματος Νομικής της Ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής
 2. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
 3. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και καλή γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας της Ε.Ε.
 4. Να είναι μόνιμος κάτοικος Δήμου της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
 • Να μην έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα εγκλήματα του άρθρου 16 του Ν. 3584/2007.
 • Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση δημοσίου φορέα με τη ποινή της οριστικής παύσης ή της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο στην υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

Τα καθήκοντα που θα ασκεί θα είναι η παροχή συμβουλών και η διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών γραπτώς ή προφορικώς για τον τομέα δραστηριοτήτων της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας που θα εξυπηρετήσει.

Η διάρκεια της συμβάσεως ακολουθεί τη θητεία του Προέδρου της ΠΕΔ Θεσσαλίας.

Σε περίπτωση αποχωρήσεως, εκπτώσεως, παραιτήσεως του Προέδρου ή καταγγελίας της συμβάσεως, η λύση της εργασιακής σχέσης επέρχεται αυτοδίκαια και αζημίως για την ΠΕΔ Θεσσαλίας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ο υποψήφιος με την αίτησή του, με την οποία θα ζητεί να γίνει δεκτός/ή για την επιλογή του Ειδικού Συνεργάτη του Προέδρου της ΠΕΔ Θεσσαλίας, θα πρέπει να υποβάλλει μαζί με τα έγγραφα που πιστοποιούν τα τυπικά προσόντα του και:

 • Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας (επικυρωμένο)
 • Φωτοαντίγραφο τίτλων σπουδών.
 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει τα ζητούμενα από τα άρθρα 15,16,17 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/28-6-2007) στοιχεία της παρούσας.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα κατατίθενται αυτοπροσώπως ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, μέχρι την Τρίτη 20/10/2020 και ώρα 12.00 στα γραφεία της ΠΕΔ Θεσσαλίας  στην διεύθυνση Πανός 14, Τ.Κ.  41222, 4ος όροφος ΛΑΡΙΣΑ ( τηλ. 2410 259757, 2410 251 261) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Δήμαρχος Κιλελέρ

Περισσότερα